Neomezená licence na
užití ke KAŽDÉMU dílu

Neomezená licence na užití díla je u nás samozřejmostí. Autor návrhu vám smluvně zaručí, že dílo je originální, a poskytne vám licenci na jeho neomezené užívání. Vyhnete se tak zbytečným sporům či pochybám. Cena díla odpovídá ceně turnaje, kterou si stanovíte. Ani koruna navíc.

Licence jako účetní doklad

Licence jako účetní doklad

Licenční smlouva může sloužit jako účetní doklad. Je v ní jasně specifikován obsah plnění, datum a konečná cena díla, a vy tak nepotřebujete další faktury nebo potvrzení. Smlouva tak může jít rovnou do dokladů.

Zadat nový turnaj

Vzor naší licenční smlouvy

LICENČNÍ SMLOUVA č.

(uzavřená dle § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb.) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

a

Preambule

Smluvní strany souhlasily s uhrazením odměny za níže specifikované dílo prostřednictvím zprostředkovatele – provozovatele portálu www.designturnaj.cz, tj. společností , IČ se sídlem ,   (dále jen „Zprostředkovatel“).

 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí výhradního oprávnění Poskytovatele jako autora Nabyvateli k výhradnímu výkonu práva užít níže specifikované dílo, které bylo vytvořeno v rámci turnaje v kategorii s názvem "" na portále Design Turnaj (dále jen „Dílo“). Vyobrazení Díla je nedílnou součástí této smlouvy.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že mu svědčí veškerá autorská majetková práva k Dílu. Poskytovatel současně prohlašuje, že Dílo je původním autorským dílem a že jeho práva k Dílu nejsou a nebudou nijak (právně ani fakticky) omezena.
 3. Poskytovatel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, což znamená, že nedal a nedá jinému než Nabyvateli svolení k užití Díla, a že ani sám Dílo nebude užívat, s výjimkou prezentace Díla jako předvedení činnosti Poskytovatele nebo činnosti jeho osoby.
 4. Za grafický návrh, vytvoření a poskytnutí oprávnění k výkonu práva k užití Díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě náleží Poskytovateli celková odměna Tato odměna bude uhrazena prostřednictvím Zprostředkovatele převodem na účet Poskytovatele č. /.
 5. Poskytovatel předá Nabyvateli Dílo v elektronické podobě prostřednictvím online platformy www.designturnaj.cz při uzavření této smlouvy.
 6. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi způsoby užití, bez jakéhokoliv omezení počtu těchto užití, bez územního omezení a na celou dobu trvání majetkových práv autorských k tomuto Dílu. Nabyvatel je oprávněn Dílo rozšiřovat, rozmnožovat a libovolným způsobem sdělovat veřejnosti. Poskytovatel potvrzuje, že Nabyvatel je na základě této smlouvy oprávněn užívat i jednotlivé součásti Díla samostatně. Nabyvatel je oprávněn měnit Dílo dle svého uvážení.
 7. Nabyvatel je oprávněn všechna či některá práva získaná touto smlouvou převádět úplatně i bezúplatně na jiné osoby včetně práva dalšího převodu.
 8. Poskytovatel nese úplnou odpovědnost za svojí způsobilost k poskytnutí práv podle této smlouvy a výslovně prohlašuje, že poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této smlouvě mu nebrání žádná právní či faktická překážka.
 9. Smluvní strany výslovně mezi sebou ujednávají, že odměna stanovená v této smlouvě není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a Poskytovatel se výslovně vzdává práva na případnou přiměřenou dodatečnou odměnu ve smyslu ust. § 49 odst. 6 autorského zákona č. 121/2000. Sb., v platném znění.
 10. Tato licenční smlouva byla vygenerována automaticky systémem na portále www.designturnaj.cz. Smluvní strany souhlasí s uzavřením této licenční smlouvy elektronickými prostředky.
 11. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy se k jejímu dodržování zavázaly obě smluvní strany prostřednictvím uživatelského rozhraní portálu Design Turnaj.
 12. Obě strany stvrzují souhlas s touto smlouvou, které rozumějí a ke které nemají výhrad.
 13. Vyobrazení díla:

Licenční smlouva byla uzavřena uživatelem dne

Licenční smlouva byla uzavřena uživatelem dne

Poskytovatel: _

Vytisknout

Všechny články

Nové zajímavé články

Prezentujte ještě lépe

Prezentujte ještě lépe

Dobře a efektně prezentovat návrhy dnes není věda. Zvláštěpak když je na internetu nepřeberné množství šablon, které Vám ulehčí práci. Bundle na Mighty Deals je jedním z nich....

Celý článek


Krást se nevyplácí

Krást se nevyplácí

Už při prvních turnajích se na Design Turnaji objevil problém kopírování nápadů jiných autorů. Je třeba, aby si grafici byli vědomi, že Design Turnaj je jednou věcí odlišný od ostatních soutěžních portálů: autor vítěznéh...

Celý článek

placeholder placeholder placeholder
Ptejte se Potřebujete
poradit?