Podmínky portálu
DESIGN TURNAJ

DESIGN TURNAJ zprostředkovává grafické zakázky mezi klienty a grafiky. Prosíme, seznamte se s Podmínkami používání portálu a se závazky, které z toho plynou. Využijte naší poradnu pro nejčastěji kladené dotazy.

Poradna

Podmínky portálu DESIGN TURNAJ

Design Turnaj - Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Níže uvedené smluvní podmínky vydané dne 9. 7. 2017 provozovatelem internetového portálu www.designturnaj.cz, společností Design Turnaj v.o.s., se sídlem: č.p. 275, 257 42 Krhanice, IČ: 027 51 771 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76529, (dále jen „provozovatel“), byly vydány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „Podmínky“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Portál www.designturnaj.cz je online platformou poskytující službu zprostředkování propojení zájemce o koupi díla v oblasti grafického designu a zájemce, který takové dílo na zakázku vytvoří, jakož i další služby s tímto zprostředkováním spojené. Účelem platformy je zprostředkovat získání grafického návrhu uživatelem portálu – klientem a odměnění autora návrhu – grafika.

1.2 Obsah portálu www.designturnaj.cz je ve vlastnictví provozovatele.

1.3 Součástí Podmínek mohou být odkazy na další pokyny, termíny, pravidla atd., které jsou rovněž uvedeny na webových stránkách DT. V případě nesrovnalosti či rozporu mají vždy přednost tyto Podmínky.

1.4 Užívání portálu DT je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami a závazkem řídit se těmito Podmínkami. Služby portálu DT mohou být využívány pouze uživatelem nad 18 let věku.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Níže uvedené pojmy a termíny mají v těchto Podmínkách, právních jednáních spojených s užíváním portálu DT a smluvních vztazích vzniklých v souvislosti s užíváním portálu DT následující význam:

2.1 PROVOZOVATEL
Provozovatelem je společnost Design Turnaj v.o.s., se sídlem: č.p. 275, 257 42 Krhanice, IČ: 027 51 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76529. (dále jen „provozovatel“)

2.2 DT
DT znamená platformu internetového portálu www.designturnaj.cz včetně jeho vnitřního systému, který umožňuje využití služeb pro registrované uživatele. (dále jen „ DT“ )

2.3 UŽIVATEL
Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se registruje v DT. Uživatelem může být klient nebo grafik. Uživatel musí být starší 18 let. (dále jen „uživatel“)

2.4 KLIENT
Klient je uživatel, který se v DT registruje jako „klient“. Klient je v DT oprávněn zadávat, objednávat a spravovat turnaje za účelem získání grafických návrhů.(dále jen „klient“)

2.5 GRAFIK
Grafik je uživatel, který se registruje v DT jako „grafik“. Grafik má možnost v DT nabízet klientovi své grafické návrhy a to za podmínek stanovených v těchto Podmínkách a získat za vybraný návrh odměnu. (dále jen „grafik“)

PRO GRAFIK
Provozovatel si vyhrazuje právo udělovat a odebírat grafikům dle svého uvážení status „PRO grafik“, zejména na základě zhodnocení jejich zkušeností a kredibility. Na udělení statusu „PRO grafik“ není právní nárok a jeho udělení je zcela na rozhodnutí provozovatele. Pouze grafik se statusem „PRO grafik“ se má právo účastnit varianty turnaje „profi“. (dále jen „PRO grafik“)

2.6 SLUŽBY
Provozovatel poskytuje uživatelům online prostředí DT, které umožňuje jejich vzájemné propojení za účelem získání / nabízení grafických návrhů. Provozovatel zprostředkovává získání grafického návrhu klientem a zajišťuje distribuci odměny grafikovi. Za poskytování těchto služeb náleží provozovateli poplatek. (dále jen „služba“)

2.7 TURNAJ
Turnajem se rozumí pro uživatele závazný postup nabízení grafických návrhů grafiky včetně vyhodnocení těchto návrhů a odměnění grafika - autora návrhu, který byl klientem, popřípadě provozovatelem, označen jako vítězný. Turnaj může být zadán klientem nebo provozovatelem. Turnaj má několik fází, které jsou specifikovány v čl. 4 těchto Podmínek. Předmětem turnaje může být jakékoliv grafické dílo. Varianty turnaje a jejich vlastnosti společně s možnými druhy grafických děl turnaje jsou specifikovány v čl. 3. (dále jen „turnaj“)

2.8 GRAFICKÝ NÁVRH
Grafický návrh je originální grafické dílo, které grafik vytvořil a nabídl klientovi v rámci turnaje dle zadání klienta. V případě, že se takový grafický návrh v rámci turnaje stane vítězným návrhem – tj. vítězem, má grafik povinnost dodat tento vítězný návrh v požadovaných formátech klientovi. Specifikace požadovaných formátů návrhu je uvedena níže v „Podkladových datech“. Grafický návrh je dále v těchto Podmínkách označován také jen jako „návrh“. (dále jen „grafický návrh“, event. jen „návrh“)

2.9 FINALISTA
Finalistou se stává takový grafický návrh, který je klientem či provozovatelem, ve fázi výběru finalistů, označen jako finálový neboli „finalista“. Finalisté jsou vždy tři a z nich je vybírán vítězný návrh – „vítěz“. Předtím, než klient vybere vítězný návrh, může grafiky požádat o úpravy finálových návrhů. (dále jen „finalista“)

2.10 VÍTĚZ
Vítězem se stává grafický návrh, který byl klientem či provozovatelem DT označen jako vítězný, neboli „vítěz“. Vítěz může být klientem označen v případě, že jsou splněny všechny podmínky ze strany klienta pro výběr vítěze - viz čl. 4, odst. 4.4. V případě předčasného ukončení turnaje nemusí být vítěz vybrán. Případy, kdy není vybírán vítěz, jsou popsány v čl. 11. Vítězný návrh vychází z finálového návrhu, od kterého se však může lišit díky provedeným změnám a úpravám, které byly v průběhu turnaje požadovány ze strany klienta. (dále jen „vítěz“)

2.11 GARANTOVANÝ TURNAJ
Garantovaný turnaj zavazuje klienta k výběru vítěze. Pokud klient vítěze nevybere/neoznačí, má právo tak učinit provozovatel. Garantované turnaje jsou v přehledu turnajů na portálu DT zvýrazněné. Při zvolení garantovaného turnaje, skládá klient deposit v celkové výši ceny turnaje předem. Grafici tak mají jistotu, že vítězi turnaje bude vyplacena odměna. Možnost garantovat turnaj má klient i po spuštění turnaje a to až do fáze vkládání návrhů – ukončení příjmu návrhů dle čl. 4, odst. 4.2 b), za splnění podmínky dle čl. 5, odst. 5.10. (dále jen „garantovaný turnaj“)

2.12 NEGARANTOVANÝ TURNAJ
V případě, že klient turnaj negarantuje, má možnost po ukončení lhůty pro vkládání návrhů turnaj předčasně ukončit. Pokud nevznikl klientovi nárok na vrácení peněz dle čl. 5, odst. 5.18, bude mu účtován poplatek za použití portálu ve výši 20% z celkové ceny turnaje. (dále jen „negarantovaný turnaj“)

2.13 PODKLADOVÁ DATA
Podkladovými daty se rozumí datové soubory, které je grafik povinen nahrát do systému DT, pokud byl jeho grafický návrh označen klientem jako „vítěz“. Formáty požadovaných souborů určuje klient v zadání turnaje, případně se jedná o standardní formáty pro pre-press či webdesign dle kategorie turnaje. (dále jen „podkladová data“)

2.14 LICENČNÍ SMLOUVA
Licenční smlouva je písemná smlouva uzavřená prostřednictvím elektronického prostředku mezi grafikem a klientem. Text licenční smlouvy je generován automaticky v rámci elektronického systému DT a poskytnut v elektronické verzi klientovi a grafikovi vítězného návrhu. Předmětem licenční smlouvy je poskytnutí práv autora vítězného návrhu (grafika) k výkonu práva užít grafický návrh klientem. Rozsah licence a podmínky užití díla – návrhu jsou upraveny v čl. 6. těchto Podmínek. (dále jen „licenční smlouva“)

2.15 CENA TURNAJE
Cenou turnaje se rozumí cena, kterou určuje klient při objednání turnaje, a která vyjadřuje celkovou cenu za grafický návrh. Varianty a kategorie turnajů mají stanovené minimální ceny, které jsou specifikovány v čl. 5, odst. 5.8. (dále jen „cena turnaje“)

2.16 ODMĚNA
Odměnou se rozumí finanční odměna, která náleží grafikovi, jehož návrh byl označen jako vítěz. Nárok na odměnu grafika, jehož návrh byl klientem označen jako vítěz, je podmíněn dodáním podkladových dat a uzavřením licenční smlouvy s klientem. Výše odměny odpovídá ceně turnaje určené klientem při objednání turnaje, která je ponížena o poplatek za použití portálu DT. Vyplacení odměn grafikům zprostředkovává provozovatel DT. Více viz čl. 5. (dále jen „odměna“)

2.17 POPLATEK
Poplatkem se rozumí finanční částka, která náleží provozovateli za poskytování služeb v rámci portálu DT. Více viz čl. 5. (dále jen „poplatek“)

2.18 DÍLO TŘETÍ STRANY
V případě, že součástí grafického návrhu je autorské dílo, které vytvořila jiná osoba než grafik, hovoříme o díle třetí strany. Takový grafický návrh zasahuje do práv třetích osob (autorských, vlastnických či jiných). Může se jednat o fotografie, ilustrace, grafické prvky, text atp. (dále jen “dílo třetí strany”)

3. KATEGORIE A VARIANTY TURNAJE, GARANTOVANÝ TURNAJ

3.1 Za výběr kategorie a varianty při zadávání turnaje odpovídá klient. Po spuštění turnaje nelze zvolenou kategorii ani variantu turnaje měnit. Jednotlivé kategorie a varianty mají stanovené minimální ceny – viz čl. 5, odst. 5.7.

3.2 Klient má možnost při zadávání turnaje vybrat z níže uvedených kategorií:

  • Logo design
  • Obalový design
  • Webdesign
  • Design tiskovin
  • Ostatní Design

3.3 Klient má možnost při zadávání termínu pro dodání návrhů zvolit službu „express“. Termín pro dodání návrhů je v takovém případě 3 kalendářní dny, (dále jen „express“). Cena turnaje express se navyšuje o 50 % z celkové ceny turnaje, kterou klient zadal. Volba služby express je možná pouze v případě garantovaného turnaje, tj. uhrazení depositu ve výši 100 % ceny turnaje (tj. celkové ceny plus 50% příplatku express) – viz čl. 5, odst. 5.9.

3.4 Klient má možnost při zadávání turnaje vybrat z níže uvedených variant turnaje:

a) Varianta STANDARD
Varianta standard je základní variantou turnaje. V této variantě grafici vidí vzájemně své návrhy, tyto jsou rovněž již v průběhu turnaje zveřejněny na portálu DT a jsou přístupné uživatelům DT i dalším osobám.

b) Varianta PREMIUM
Ve variantě premium nevidí grafici, kteří se turnaje účastní (ani jiní uživatelé portálu DT či další osoby), navzájem své návrhy až do uzavření turnaje. Premium varianta turnaje nabízí možnost oslovit pozvánkou vybrané grafiky a přizvat je tak k účasti v turnaji.

c) VARIANTA PROFI
Varianta turnaje „profi“ má parametry turnaje premium. Zúčastnit se turnaje profi mohou však jen PRO grafici. Navíc má klient možnost označit turnaj jako „neveřejný“ a skrýt tak jeho zadání i návrhy před neregistrovanými uživateli, před grafiky, kteří se písemně (prostřednictvím elektronického prostředku) nezavázali k mlčenlivosti a před internetovými vyhledávači v celém průběhu trvání turnaje a příp. až po dobu 6 měsíců od uzavření turnaje. Grafici, kteří se účastní „neveřejného“ turnaje stvrzují prohlášení o mlčenlivosti týkající se detailů předmětného turnaje – viz čl. 13.

d) VARIANTA NEZISKOVÝ TURNAJ
Provozovatel DT umožňuje na základě individuální žádosti klienta vyhlášení neziskového turnaje. Neziskový turnaj je turnaj bez nároku na odměnu pro grafiky a nároku na poplatek pro provozovatele DT. Jde o benefiční záležitost a takový turnaj bude uspořádán a zrealizován zcela zdarma. O spuštění neziskového turnaje může zažádat pouze nezisková či charitativní organizace, popřípadě se musí jednat o charitativní, humanitární, sbírkovou či osvětovou akci či kampaň. O spuštění neziskového turnaje rozhoduje výhradně provozovatel DT. Klient, pro kterého je provozovatelem uspořádán neziskový turnaj, se zavazuje po dobu užívání grafického návrhu, který klient získal prostřednictvím portálu DT, uvádět na tiskových materiálech či webové prezentaci nebo jiných materiálech, kde je grafický návrh aplikován, informaci o tom, že grafikou na projekt přispěli grafici z portálu www.designturnaj.cz. Klient může zažádat provozovatele DT o udělení výjimky na určitou tiskovinu, kde není vhodné informaci o spolupráci s portálem DT uvádět. Provozovatel negarantuje žádný počet návrhů či zúčastněných grafiků u neziskového turnaje. Grafici jsou motivováni k účasti na neziskových turnajích skutečností, že díky své účasti mohou získat určitou kredibilitu potřebnou pro získání titulu „PRO grafik“ v rámci DT, vedle možnosti uvést svůj grafický návrh do svého portfolia. U neziskového turnaje nelze využít službu express. Doporučená minimální doba trvání neziskového turnaje je 10 dní pro všechny kategorie. Neziskový turnaj nelze garantovat.

4. PRŮBĚH TURNAJE - FÁZE

4.1 Fáze - Zadání turnaje
Zadání turnaje vytváří klient vyplněním zadávacího dotazníku v rámci prostředí DT. V zadání vybírá klient variantu a kategorii turnaje, uvede cenu turnaje, zvolí lhůtu pro vkládání návrhů.
Klient je povinen vyplnit povinná pole v zadání a uvést veškeré své požadavky. Klient má možnost připojit k zadání přílohy, které jej doplňují, přílohy však nesmí obsahovat hlavní body zadání – ty je třeba uvést v zadávacím dotazníku. Klient odpovídá za to, že jím přiložené soubory a jejich obsah, jakož i jejich užití v rámci portálu DT nezasahuje do práv třetích osob. Klient odsouhlasením těchto Podmínek prohlašuje, že má právo tyto přílohy a jejich obsah užít v rozsahu a způsobem nezbytným pro jejich zpracování grafiky a poskytnout grafikům účastnícím se turnaje oprávnění k užití těchto příloh za účelem přípravy grafického návrhu. Zadání musí být v českém nebo slovenském jazyce.
Klient je povinen zařadit turnaj do správné kategorie a vytvořit zadání s maximální péčí tak, aby bylo jasné a srozumitelné. V případě, že klient vytvoří zmatečné či nesrozumitelné zadání, zařadí turnaj do špatné kategorie, či jinak způsobí, že turnaj se nebude moci řádně uskutečnit, nevznikne klientovi nárok na vrácení peněz dle čl. 5, odst. 5.18.
Pokud klient požaduje v jednom zadání více aplikací návrhu, musejí tyto spolu tematicky nebo graficky úzce souviset – např. hlavičkový papír a vizitka, šablona homepage e-shopu a produktová strana e-shopu, webový banner a AdWords grafická reklama apod. Požadavek více takových aplikací návrhu je třeba zohlednit při zadávání ceny turnaje. V případě, že klient požaduje v jednom zadání více aplikací, vyhrazuje si provozovatel DT právo zadání posoudit, a v případě nevyhovujícího zadání, takový turnaj pozastavit či zrušit.
Pro závazné objednání je klient vyzván k úhradě depositu z ceny turnaje. Zadání turnaje nelze po spuštění turnaje měnit. Klient má možnost doplnit zadání, během fáze vkládání návrhů, prostřednictvím komentářů pod zadáním – viz čl. 12. Tímto způsobem nelze významně měnit zadání turnaje, pouze doplnit či upřesnit původní zadání. Provozovatel DT je v případě sporu o povahu změny zadání turnaje oprávněn posoudit povahu a míru takových změn a rozhodnout, zda je tato změna přípustná či nikoliv.

4.2 Fáze - Vkládání návrhů
a) Spuštění turnaje
Spuštění turnaje proběhne automaticky po uhrazení depositu z ceny turnaje. Uhrazením depositu se rozumí den připsání požadované částky na účet provozovatele DT. Grafici mohou vkládat návrhy po celou dobu trvání této fáze turnaje, jsou-li z jejich strany splněny podmínky pro vložení návrhu. Délka této fáze turnaje je rovna lhůtě pro vkládání návrhů. Lhůtou pro vkládání návrhů se rozumí doba, po kterou grafici tvoří návrhy a mají možnost vkládat je do turnaje. Lhůtou pro vkládání návrhů se nerozumí fáze výběru vítěze, v které mají možnost vkládat návrhy jen grafici – autoři návrhů, které byly označené jako finalisté (viz níže fáze výběr vítěze). Jednotlivé kategorie mají stanovené minimální a maximální termíny pro vkládání návrhů. Pro vkládání návrhů u kategorií logo design, obalový design a webdesign je minimální požadovaný počet 8 kalendářních dní a maximální požadovaný počet 99 kalendářních dní. Pro vkládání návrhů u kategorií design tiskovin a ostatní design je minimální požadovaný počet 6 kalendářních dní a maximální požadovaný počet 99 kalendářních dní. Při zadávání lhůty pro vkládání návrhů může klient zvolit službu express, která zaručuje dodání návrhů v kratší než minimální možné době.
Lhůta, kterou klient při zadání turnaje uvádí je v kalendářních dnech. V systému DT je doba trvání této fáze turnaje zobrazena v podobě odpočtu, kdy se odpočítává zbývající doba pro příjem návrhů v podobě zbývajících kalendářních dnů, popřípadě hodin či minut.

b) Ukončení příjmu návrhů
Ukončení příjmu návrhů do turnaje nastává v momentě, kdy vyprší lhůta pro vkládání návrhů. Po uplynutí této lhůty systém DT uzavře fázi vkládání návrhů.

4.3 Fáze - Výběr finalistů
Klient v této fázi vybírá z vložených návrhů tři finalisty. Možnost výběru finalistů je podmíněna úhradou zbylé části depositu ceny turnaje, pokud tato již nebyla klientem uhrazena v rámci volby garantovaného turnaje. Klient má povinnost do 20 kalendářních dnů od ukončení příjmu návrhů do turnaje označit mezi dodanými návrhy tři finalisty. Označení finalistů nelze měnit. Grafici – autoři označených finalistů jsou vyrozuměni v systému DT o tom, že jejich návrhy byly označeny jako finálové.
V případě, že klient finalisty ve výše uvedené lhůtě neoznačí, provozovatel má právo turnaj zrušit. V případě nedodržení uvedené lhůty pro výběr finalistů u garantovaného turnaje si provozovatel vyhrazuje právo vybrat finalisty a následně i vítěze místo klienta.

4.4 Fáze - Výběr vítěze
Klient má povinnost do 20 kalendářních dnů od označení finalistů vybrat vítěze. Grafici – autoři návrhů, které byly klientem označeny jako finalisté, mají do vyhlášení vítěze možnost vkládat své upravené grafické návrhy - finalisty dle komentářů a požadavků klienta. Vítěze tak vybírá klient z finalistů, popřípadě z návrhů, které z finálních návrhů vycházejí a byly na žádost klienta grafikem/y upravovány. Označení vítěze nelze měnit.

Nahrání podkladových dat grafikem
Po označení vítěze je grafik - autor vítězného návrhu, vyrozuměn a je vyzván k nahrání podkladových dat a uzavření licenční smlouvy s klientem. Grafik má povinnost dodat podkladová data a uzavřít licenční smlouvu s klientem bez zbytečného odkladu poté, co byl klientem jeho návrh označen za vítěze, nejdéle však do 10 dnů. V případě, že grafik tuto svoji povinnost nesplní, vrací se turnaj na začátek fáze výběru finalistů a klient má možnost vybrat znova třetího finalistu namísto původního vítěze a poté vybrat nového vítěze.
Klient je po nahrání podkladových dat grafikem vyzván k potvrzení, že podkladová data přijal. V případě, že klient v systému DT nepotvrdí příjem nahraných podkladových dat, budou tato 10. dnem ode dne odeslání výzvy k potvrzení o jejich přijetí, považována za přijatá.

4.5 Fáze - Uzavření turnaje
Uzavření turnaje je podmíněno výběrem finalistů a vítěze, dodáním podkladových dat a uzavřením licenční smlouvy, potvrzením klienta, že podkladová data přijal, popřípadě marným uplynutím lhůty, která je klientovi na toto potvrzení poskytnuta dle předchozího odstavce.

5. CENA TURNAJE, POPLATEK, ODMĚNA, ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

5.1 Registrace na portálu DT je zdarma.

5.2 Všechny transakce v rámci využití portálu DT jsou prováděny v českých korunách. Všechny finanční částky jsou uváděny v českých korunách, vyjma uvedení ceny díla třetí strany použitého grafikem, kde má grafik možnost uvést cenu i v jiné měně.

5.3 Uhrazení ceny turnaje a vyplacení odměny grafikovi proběhne prostřednictvím zprostředkovatele – provozovatele portálu DT, a to i v případě, že vítězný návrh byl vybrán provozovatelem.

5.4 Veškeré platby provozovateli portálu DT mohu být provedeny pouze prostřednictvím platební brány, na kterou je uživatel přesměrován systémem DT.

5.5 Uživatel souhlasí se zasíláním faktur za služby provozovatele, které vyplývají z činnosti v rámci portálu DT, v elektronické podobě. Faktury jsou ke stažení v uživatelském účtu. Uživatel souhlasí s tím že, provozovatel není povinen zasílat uživateli faktury i v písemné podobě.

5.6 Provozovatel nezajišťuje a neodpovídá za vzájemné vypořádání účetních dokladů mezi grafikem a klientem. Vystavení účetního dokladu grafikem za předaný vítězný návrh, je závazkem grafika vůči klientovi. Provozovatel neposkytuje servis vystavování faktur či daňových dokladů za uživatele portálu DT.

Cena turnaje

5.7 Cenu turnaje určuje klient při zadávání turnaje. Jednotlivé varianty turnaje mají provozovatelem stanoveny minimální ceny turnaje. Cena turnaje je zaokrouhlována na celé stokoruny. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto minimální ceny měnit. Minimální ceny jsou určeny takto:

  STANDARD PREMIUM PROFI
Logo Design2500 CZK5000 CZK10000 CZK
Webdesign2500 CZK5000 CZK12000 CZK
Obalový Design2000 CZK4000 CZK10000 CZK
Firemní tiskoviny500 CZK2000 CZK6000 CZK
Ostatní500 CZK2000 CZK6000 CZK

5.8 V případě, že klient zvolí službu express, je stanoven příplatek za tuto službu a je započítán do celkové ceny turnaje. Cenou turnaje se pak v tomto případě rozumí cena, která je součtem zvolené ceny turnaje a příplatku za službu express.

5.9 Cenu turnaje skládá klient zaplacením depositu na účet provozovatele. Složený deposit není úhradou určenou pro provozovatele. Z tohoto depositu je prostřednictvím provozovatele vyplácena odměna grafikům, popřípadě je oproti němu započten poplatek za využití služeb portálu DT. Deposit skládá klient ve výši 20 % z ceny turnaje při zadání turnaje, zbylou část platí klient na začátku fáze výběru finalistů. Klient je oprávněn složit deposit v plné výši ceny turnaje již při zadání turnaje a dále kdykoliv během fáze vkládání návrhů dle čl. 4.2. V případě garantovaného turnaje skládá klient deposit v plné výši ceny turnaje již ve fázi zadání turnaje.
(dále jen „deposit“)

5.10 Složením depositu se rozumí den připsání příslušné částky na účet provozovatele. Klient je povinen platbu provést řádným způsobem dle pokynů v systému DT, popřípadě v systému platební brány GoPay tak, aby mohla být platba identifikována, zejména je třeba vyplnit veškeré náležitosti uvedené v informacích k platbě.

Poplatek

5.11 Za poskytování služeb portálu DT náleží provozovateli poplatek ve výši 20 % z celkové ceny turnaje. Provozovatel není plátcem DPH.

5.12 Poplatek je účtován grafikovi při zprostředkování vyplacení odměny. V případě, že se klient u negarantovaného turnaje rozhodl po ukončení příjmu návrhů, ale před označením finalistů dle čl. 11, odst. 11.4, v turnaji nepokračovat a k vyplácení odměny proto nedojde, je poplatek účtován klientovi. Provozovatel je oprávněn započíst poplatek proti složenému depositu.

5.13 Provozovatel si vyhrazuje právo výši poplatku změnit. Změna výše poplatku je účinná pro turnaje, které budou zahájeny (tj. zadání turnaje bude dokončeno) po zveřejnění změny Podmínek na portálu DT.

Odměna

5.14 Odměnou se rozumí finanční odměna, která náleží grafikovi, jehož návrh byl označen jako vítěz, za vytvoření grafického návrhu a poskytnutí výhradního oprávnění k výkonu práva grafický návrh užít v rozsahu licenční smlouvy dle čl. 6.

5.15 Nárok na odměnu je podmíněn dodáním podkladových dat a uzavřením licenční smlouvy ze strany grafika. Nárok na odměnu vzniká grafikovi dnem přijetí potvrzení klienta provozovatelem o přijetí podkladových dat, popřípadě marným uplynutím lhůty pro přijetí tohoto potvrzení a akceptací licenčních podmínek, za kterých je grafický návrh dodáván.

5.16 Odměna je vyplácena z ceny turnaje, resp. depositu, který byl klientem k předmětnému turnaji složen na účet provozovatele. Výše odměny je ve výši ceny turnaje ponížené o částku odpovídající 20 % z ceny turnaje, tj. částku rovnou poplatku, který náleží provozovateli za poskytnutí služeb. Grafik souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí s tím, že provozovatel je pověřen distribucí odměny od klienta. Grafik svou účastí v turnaji souhlasí s výší odměny a zavazuje se v případě, že jeho návrh bude vybrán jako vítěz, poskytnout klientovi podkladová data a uzavřít licenční smlouvu. Zda-li je odměna předmětem DPH závisí na tom, zda je grafik plátcem DPH – více v čl. 5, odst. 5.6.

5.17 Provozovatel se zavazuje vyplatit odměnu grafikovi, kterému vznikl nárok na odměnu dle těchto Podmínek, do 14 dnů ode dne vzniku tohoto nároku.

Záruka vrácení peněz

5.18 Provozovatel zaručuje vrácení částky, kterou klient jako deposit složil na účet provozovatele, v plné výši zpět klientovi v případě, že se do konce fáze vkládání návrhů – ukončení příjmu návrhů, nezúčastní turnaje alespoň 10 grafiků, přičemž každý dodá minimálně jeden grafický návrh, a klient nebude pokračovat v další fázi turnaje. Provozovatel se zavazuje v takovém případě vrátit deposit zpět na účet klienta do 10 dnů ode dne, kdy klient prostřednictvím systému DT o vrácení depositu zažádá. V případě splnění podmínky účasti alespoň 10 grafiků v turnaji, nárok na vrácení uhrazeného depositu klientovi nevznikne.

5.19 Pokud klient aktivně vstoupí do fáze výběru finalistů a označí alespoň jednoho finalistu, nemá nárok na vrácení peněz dle předešlého odstavce.

6. DODÁNÍ PODKLADOVÝCH DAT, LICENČNÍ SMLOUVA

6.1 Grafik – autor vítězného návrhu, je vyzván systémem DT k nahrání podkladových dat pro klienta a k uzavření licenční smlouvy s klientem. Grafik je povinen dodat klientovi podkladová data a uzavřít s ním licenční smlouvu a to bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 10 dnů poté, co byl jeho návrh označen klientem jako „vítěz“. Provozovatel neodpovídá za dodání podkladových dat, ani za uzavření licenční smlouvy grafikem.

6.2 Předmětem licenční smlouvy je poskytnutí výhradního oprávnění grafika jako autora klientovi k výkonu práva grafický návrh užít všemi způsoby užití, bez jakéhokoliv omezení počtu těchto užití, bez územního omezení a na celou dobu trvání majetkových práv autorských ke grafickému designu. Licenční smlouva splňuje náležitosti účetního dokladu.

6.3 Nedodá-li grafik podkladová data nebo/a neuzavře-li licenční smlouvu s klientem, nevzniká mu nárok na odměnu. V takovém případě bude grafikovi pozastaven přístup do systému DT. O opětovném obnovení přístupu grafika rozhoduje provozovatel DT. Provozovatel si vyhrazuje právo grafikovi přístup neobnovit.

6.4 V případě, že grafik nedodrží lhůtu pro dodání podkladových dat a uzavření licenční smlouvy s klientem dle odst. 6.1, má klient možnost vrátit se do fáze „výběr finalistů“ a vybrat znovu třetího finalistu a nového vítěze. Lhůta 20 dní na výběr vítěze tak poběží znovu počínaje dnem, kdy se turnaj vrátil do fáze „výběr finalistů“.

6.5 Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje, že souhlasí s využitím a zpracováním svých osobních údajů, které v rámci svého uživatelského účtu v systému DT provozovateli poskytl pro účely automatického generování textu licenční smlouvy, kterou grafik s klientem uzavírá. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami dále souhlasí s tím, že provozovatel vytvoří text licenční smlouvy za uživatele v rámci systému DT automaticky a tato smlouva bude mít pouze elektronickou podobu ve smyslu ust. § 562 odst. 1 a § 2373 občanského zákoníku.

6.6 Provozovatel portálu DT není smluvní stranou licenční smlouvy, která bude uzavřena pouze mezi grafikem a klientem, a nenese žádnou odpovědnost plynoucí z ní.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATLE

PROVOZOVATEL

7.1 Provozovatel DT jako zprostředkovatel nabízí využití online platformy pro realizaci turnaje. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání a činnost uživatelů a za obsah, který uživatelé na portálu DT zveřejní.

7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo:

  • dočasně pozastavit či zrušit turnaj v případě nedodržení Podmínek ze strany uživatele. Jedná se především o případy zveřejňování nezákonného či nesprávného obsahu, obsahu, který je v rozporu s dobrými mravy prostřednictvím portálu DT, porušení právních předpisů apod.,
  • zasahovat do zadání turnaje, komentářů zveřejněných uživateli, zasahovat do komentářů a mazat příspěvky, které dle jeho přesvědčení jako nestranné osoby považuje za nevhodné,
  • v případě zmatečného, nesrozumitelného či nevhodného zadání turnaje, takový turnaj pozastavit či zrušit,
  • zasahovat do účtu grafika a mazat grafické návrhy, které nesplňují požadavky dané těmito Podmínkami nebo jinak svým obsahem porušují tyto Podmínky, či existuje podezření na zneužití autorského práva v rámci daného návrhu,
  • zablokovat či zrušit uživatelský účet uživatele v případě hrubého či opakovaného porušování těchto Podmínek, bez povinnosti o takovém zrušení uživatele informovat.

7.3 Provozovatel je oprávněn uveřejňovat grafické návrhy grafiků na portálu DT po neomezenou dobu. Tyto zůstávají uveřejněny i po uzavření turnaje a jsou tak k nahlédnutí na webových stránkách DT pro širokou veřejnost, vyjma návrhů, které jsou součástí „neveřejného turnaje“. Grafické návrhy, které byly nahrány v rámci „neveřejného“ turnaje zůstávají skryty před uživateli, veřejností, internetovými vyhledávači po dobu 6 měsíců od uzavření turnaje dle čl. 3, odst. 3.4, písm. c), pokud si klient nezvolil možnost zveřejnit návrhy ihned po uzavření turnaje. Klient, který „neveřejný turnaj“ zadal, dává souhlasem s těmito Podmínkami svolení k uveřejnění všech návrhů po uplynutí výše uvedené lhůty.

7.4 Na portálu DT mohou být provozovatelem uveřejněny odkazy, mimo jiné i v rámci reklamních odkazů, na jiné webové stránky, které jsou provozovány provozovatelem či třetí osobou. Provozovatel DT nenese odpovědnost za obsah webových stránek, jichž není sám provozovatelem. Provozovatel nenese dále odpovědnost za služby či produkty nabízené prodejcem/třetí osobou v rámci reklamy uveřejněné na portálu DT.

7.5 Provozovatel DT nabízí své služby jako dostupné, neručí však bezpodmínečně za naprosto bezproblémové, nerušené či vždy bezchybové fungování portálu. Provozovatel DT nenese záruky, že se někdo nepokusí prostřednictvím portálu šířit např. virus nebo jiný škodlivý kód či jiný nezákonný materiál. Provozovatel se zavazuje, při zjištění takové skutečnosti, učinit všechny dostupné kroky a opatření k nápravě takové situace a zajištění správného fungování portálu co nejdříve.

7.6 Provozovatel DT nenese odpovědnost za ušlý zisk či újmu vzniklou uživatelům v důsledku užívání portálu dalšími uživateli či v důsledku dočasného výpadku fungování portálu, jak je uvedeno v předešlém odstavci. Uživatel souhlasí s tím, že povinnost provozovatele k náhradě újmy vzniklé uživateli v souvislosti s užíváními služeb platformy DT je omezena částkou odpovídající jedné polovině poplatku dle čl. 5.11. za turnaj, v jehož souvislosti uživateli újma vznikla. Bez omezení výše uvedeného je případná náhrada újmy ze strany provozovatele DT omezena do výše 5% jeho poplatku zaplaceného uživatelem.

7.7 Provozovatel nevystupuje jako prostředník mezi uživateli v případě právních sporů mezi nimi. Spory mezi uživateli portálu a způsob jejich řešení jsou jejich záležitostí.

7.8 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nabízené služby či služby zrušit i bez předešlého informování uživatelů. Provozovatel nenese odpovědnost vůči uživatelům v případě, že využije právo zrušit službu a dále neprovozovat portál DT.

7.9 Provozovatel je povinen na žádost uživatele zrušit jeho uživatelský účet bez zbytečného prodlení.

7.10 Provozovatel se zavazuje zajistit korektní distribuci odměn pro grafiky, kterým na odměnu vznikne nárok, v souladu s těmito Podmínkami.

7.11 Uživatelé i provozovatel na sebe přejímají nebezpečí podstatné změny okolností týkajících se postavení smluvních stran, tržního prostředí, jakož i okolností tzv. „vyšší moci“. Tím není dotčeno právo provozovatele měnit tyto Podmínky.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

UŽIVATEL

8.1 Uživatelé portálu DT jsou povinni dodržovat obecné právní předpisy, v souvislosti s využíváním portálu DT, především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Uživatel může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která je starší 18 let a je svéprávná.

8.3 Aby mohl uživatel využívat služby portálu DT, musí se registrovat. Uživatel je oprávněn zaregistrovat se pouze pod jedním uživatelským účtem v roli klienta a jedním uživatelským účtem v roli grafika. Uživatel je povinen v nastavení svého účtu uvádět pravdivé a úplné kontaktní a fakturační údaje a odpovídá za jejich aktuální stav. Fakturační adresa musí být v České republice nebo Slovenské republice, číslo bankovního účtu musí být v České republice nebo Slovenské republice. V případě, že je Uživatel ze Slovenské republiky, musí navíc uvést své daňové identifikační číslo (VAT ID). Pokud uživatel jedná za právnickou osobu, musí být k takovému jednání oprávněn. Uživatel je při registraci povinen uvést přezdívku, která nesmí obsahovat emailovou adresu či adresu webové stránky. Systém DT umožní uživateli zvolit jen takovou přezdívku, která není již v rámci systému používána jiným uživatelem. Uživatel má právo kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.

8.4 Uživatel není oprávněn jakkoli svou činností na portálu DT usilovat o zjištění identifikace jiného uživatele či jeho kontaktování, vyjma momentu uzavírání licenční smlouvy mezi klientem a grafikem.

8.5 Uživatel není oprávněn reprodukovat, kopírovat, napodobovat, prodávat nebo jakkoli zneužívat pro jakýkoliv komerční účel jakýkoliv obsah uveřejněný na portálu DT.

8.6 Uživatel nese odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, kterou svou činností způsobí jinému uživateli portálu, provozovateli DT či třetí osobě.

8.7 Uživatelé portálu DT mohou v prostředí systému DT nahlásit podezření na zneužití autorského práva. Uživatelé se zavazují, že nebudou zasílat neoprávněná, podvodná, chybná, nepřesná, nepodložená, zavádějící, klamná, záměrně nepravdivá či zlomyslná hlášení o podezření na zneužití autorského práva jiným uživatelem. K nahlášení podezření o zneužití autorského práva poskytuje systém DT zvláštní místo, nahlášení lze učinit v detailu návrhu pod tlačítkem „nahlásit porušení Podmínek“. Nahlášení o podezření na zneužití autorského práva v jiném místě vkládání komentářů, než které je tomu určeno, je porušením těchto Podmínek. Provozovatel není kompetentní k posouzení právního hlediska zneužití autorského práva a nemůže a nebude tak činit žádné právní kroky ve věci zneužití autorského práva uživatelem portálu DT.

8.8 Provozovatel DT prověří a bude se nahlášením podezření na porušení autorského práva bez zbytečného odkladu zabývat. Provozovatel může požádat grafika - autora příslušného návrhu o jeho stažení. V případě, že tak grafik neprodleně neučiní, provozovatel DT zamezí dalšímu zobrazování takového návrhu v předmětném turnaji a na portálu DT. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě podezření na porušení autorského práva grafikovi, který design nahrál, zablokovat uživatelský účet.

8.9 Za porušení Podmínek nejsou považována použití stejného konceptu, která jasně vychází ze zadání klienta (např. ztvárnění zvířete pro veterinární ordinaci, pohovky pro obchod s nábytkem apod.).
Jakékoliv právní spory plynoucí ze zneužití autorského práva či nahlášení o podezření na zneužití autorského práva v rámci systému DT, jsou věcí uživatele. Provozovatel se zavazuje poskytnout uživatelům nezbytnou součinnost za účelem ochrany jejich práv.

9. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

KLIENT

9.1 Klient je povinen řídit se těmito Podmínkami. Klient je povinen chovat se profesionálně a zodpovědně při komunikaci s grafiky na portálu DT.

9.2 Klient odpovídá za správný průběh turnaje především tím, že bude turnaj pečlivě sledovat, komunikovat s grafiky či provozovatelem ohledně vyjasnění dotazů či komentářů k zadání a zajištěním dostatečné zpětné vazby vůči grafikům, kteří se turnaje účastní.

9.3 Klient není oprávněn zadat turnaj, ve kterém požaduje více aplikací či druhů návrhů, tj. nespojovat zadání více turnajů do jednoho, dle čl. 4, odst. 4.1.

9.4 Klient není oprávněn požadovat po grafikovi, aby vycházel při své práci z návrhu jiného grafika.

9.5 Klient má možnost využít zaslání časově omezeného unikátně vygenerovaného URL odkazu na návrhy ve svém turnaji a sdílet je tak s třetími osobami, které nejsou uživateli portálu DT. Klient je v takovém případě odpovědný za šíření informací týkajících se turnaje a provozovatel neručí za narušení průběhu turnaje či utajení informací v případě volby varianty turnaje, kde jsou návrhy skryté či je turnaj neveřejný.

9.6 Klient odpovídá za to, že jím přiložené soubory a jejich obsah, jakož i jejich užití v rámci portálu DT nezasahuje do práv třetích osob. Klient odsouhlasením těchto Podmínek prohlašuje, že má právo tyto přílohy a jejich obsah užít v rozsahu a způsobem nezbytným pro jejich zpracování grafiky a poskytnout grafikům účastnícím se turnaje oprávnění k užití těchto příloh za účelem přípravy grafického návrhu.

10. PRÁVA A POVINNOSTI GRAFIKA

GRAFIK

10.1 Grafik je povinen chovat se profesionálně a zodpovědně při komunikaci s klienty na portálu DT, řídit se těmito Podmínkami a dodržovat pravidla vkládání komentářů.

10.2 Grafik je odpovědný za svou činnost a souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rámci portálu DT.

10.3 Grafik nese odpovědnost za grafické návrhy, které vkládá a zveřejňuje prostřednictvím portálu DT.

10.4 Grafik je povinen vkládat pouze výlučně jím vytvořené, původní a originální návrhy. Grafik není oprávněn do svého návrhu umisťovat ochranný vodoznak či jiný ochranný prvek.

10.5 Grafik má možnost stáhnout svůj návrh z turnaje a nepovolit tak jeho zobrazování ostatním uživatelům portálu a veřejnosti. Stáhnout nelze návrh, který byl již označen jako finalista nebo vítěz.

10.6 Grafik souhlasem s těmito Podmínkami stvrzuje, že mu svědčí všechna práva k návrhům, které nabízí klientovi v rámci turnaje. Grafik odpovídá za to, že jím vkládaný grafický návrh a užití grafického návrhu v rámci turnaje nezasahuje do autorských nebo jiných práv z duševního vlastnictví třetích osob. Grafik v případě užití autorského díla třetí osoby v rámci grafického návrhu odpovídá za to, že mu svědčí oprávnění nezbytná k uzavření výhradní licenční smlouvy ve smyslu čl. 6 těchto Podmínek.
Grafik v případě použití díla třetí strany ve svém grafickém návrhu, je povinen neprodleně po uveřejnění takového grafického návrhu v probíhajícím turnaji, o této skutečnosti klienta informovat. Grafik dále musí předložit klientovi oprávnění s tímto dílem či jeho částí disponovat a takové oprávnění převést na klienta. V případě, že takové oprávnění grafik nemá, je nutné před uzavřením turnaje dohodnout s klientem, jakým způsobem dojde k nabytí práv k užití takového díla – zda budou získána jménem grafika či klienta.

10.7 Uzavřením licenční smlouvy a dodáním podkladových dat, jsou oprávnění k výkonu práva užívat vítězný grafický návrh poskytnuta grafikem klientovi. Práva grafiků k ostatním grafickým návrhům, které byly do turnaje nahrány, zůstávají nedotčena a klient nemá právo k jejich užívání.

11. POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ TURNAJE

11.1 Provozovatel může z mimořádných důvodů nebo na žádost klienta dočasně pozastavit turnaj, maximálně však na dobu 90 dní. Pokud nebude v této lhůtě turnaj uzavřen, má provozovatel právo takový turnaj zrušit.

11.2 V případě marného uplynutí lhůty 20 dnů pro výběr finalistů dle čl. 4, odst. 4.3 si Provozovatel vyhrazuje právo takový turnaj pozastavit nebo zrušit. Provozovatel má právo pozastavit či zrušit turnaj také v případě marného uplynutí lhůty pro výběr vítěze dle čl. 4, odst. 4.4.

11.3 Klient má právo zrušit turnaj po fázi vkládání návrhů - ukončení příjmu návrhů, ale před označením finalistů, nejedná-li se o garantovaný turnaj, nikoliv však dříve.

12. KOMENTÁŘE NA PORTÁLU DT

12.1 Provozovatel nabízí pro uživatele portálu DT možnost vkládat komentáře a jejich prostřednictvím diskutovat s dalšími uživateli. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že informace, které v rámci využití komunikačních nástrojů portálu DT uvede, mohou být zveřejněny a jsou přístupné dalším uživatelům nebo návštěvníkům portálu DT.

12.2 Komentáře v rámci turnaje mohou být vkládány pod zadáním turnaje anebo pod grafickými návrhy, které byly do turnaje nahrány. Předmětem komentářů pod zadáním turnaje je případné doplnění zadání, dotazy k zadání apod. Předmětem komentářů pod návrhy je komentář jednotlivých návrhů, případné požadavky na jejich úpravu ze strany klienta apod.

12.3 Uživatel není oprávněn prostřednictvím komentářů na portálu DT nahrávat či šířit jakékoliv informace či materiály, které nesouvisí s turnajem, uvádět informace či webové odkazy na konkurenční portály.

12.4 Uživatel se zavazuje nepoužívat portál DT pro nahrávání či šíření kontaktních informací, počítačových virů nebo jakéhokoliv softwaru poškozujícího či ovlivňujícího počítačový systém či data, šíření zákonem nepovolených materiálů či reklamy, šířit materiály nemravné či pohoršující, urážející či diskriminační, šířit spam a jiné nevyžádané informace či zprávy ať už reklamní či nikoliv, které nesouvisí se zadáním turnaje.

13. PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI

13.1 V případě profi varianty turnaje, kde se klient rozhodl pro „neveřejný turnaj“, činí grafik, který se chce turnaje zúčastnit a nabídnout klientovi své návrhy, tzv. prohlášení o mlčenlivosti.

13.2 Prohlášením o mlčenlivosti se grafik zavazuje uchovávat veškeré informace o předmětném neveřejném turnaji v tajnosti. Tím se rozumí, že bude ohledně veškerých informací týkajících se předmětného turnaje, zachovávat mlčenlivost a učiní opatření, aby žádné informace nemohla získat třetí strana.

13.3 Grafik se zavazuje dodržet závazek mlčenlivosti po celou dobu trvání turnaje až do jeho uzavření a v případě, že se klient rozhodl pro využití možnosti nezveřejňovat informace o turnaji ještě po dobu 6 měsíců od uzavření turnaje dle čl. 3., odst. 3.4, písm. c), je grafik povinen zachovávat mlčenlivost ohledně předmětného turnaje ještě po tuto dobu.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 V souladu s ustanoveními zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, uživatel souhlasí, aby provozovatel v zájmu evidence řádného plnění závazků uživatele, jakož i za účelem nezbytné ochrany práv provozovatele vyplývajících z poskytování služeb a provozu DT, včetně vedení uživatelského účtu, v nezbytném rozsahu shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje uživatele uvedené v registračním formuláři a dále uživatelem sdělených prostřednictvím uživatelského účtu, užil osobní údaje v rámci svých informačních kampaní, zpracoval užil k šíření svých obchodních sdělení všech uživatelem poskytnutých kontaktních údajů, včetně elektronických. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osobě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Za účelem zajištění vytvoření textu licenční smlouvy a jejího předložení klientovi a grafikovi mohou být osobní údaje konkrétních osob příslušného budoucího smluvního vztahu zaslány protistraně.

14.2 Provozovatel uchovává informace o uživateli, jako jsou příspěvky v komentářích na portálu DT, nahrané návrhy, vygenerované účetní doklady, licenční smlouvy, historie transakcí a další informace související s využíváním uživatelova účtu na portálu DT.

14.3 Provozovatel má právo využít emailovou adresu, kterou uživatel poskytl při registraci na portál DT, k zasílání informací týkajících se portálu DT, pokud si v rámci svého účtu uživatel takové zasílání nastavil.

14.4 Uživatel se zavazuje poskytnout provozovateli správné a pravdivé údaje. Uživatel se zavazuje poskytnout provozovateli informaci o změně osobních údajů. Za škody vzniklé uvedením nesprávných údajů odpovídá uživatel.

14.5 Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a novinek týkajících se portálu DT, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Uživatel může tento souhlas kdykoliv odvolat.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Uživatel registrací na portálu DT souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

15.2 Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Podmínky. Uživatelé portálu DT budou o změně Podmínek dopředu informováni. Informaci o změně Podmínek oznámí provozovatel uživateli prostřednictvím emailu, který uživatel ve svém uživatelském účtu uvedl.

15.3 Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.4 Právní vztahy mezi uživateli a provozovatelem včetně ustanovení těchto Podmínek se řídí českým právem.

15.5 Tyto Podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách www.designturnaj.cz.

Vytisknout

Všechny články

Nové zajímavé články

Prezentujte ještě lépe

Prezentujte ještě lépe

Dobře a efektně prezentovat návrhy dnes není věda. Zvláštěpak když je na internetu nepřeberné množství šablon, které Vám ulehčí práci. Bundle na Mighty Deals je jedním z nich....

Celý článek


Krást se nevyplácí

Krást se nevyplácí

Už při prvních turnajích se na Design Turnaji objevil problém kopírování nápadů jiných autorů. Je třeba, aby si grafici byli vědomi, že Design Turnaj je jednou věcí odlišný od ostatních soutěžních portálů: autor vítěznéh...

Celý článek

placeholder placeholder placeholder
Ptejte se Potřebujete
poradit?